PR èlánky

ep-pokerscout-logo-150
Pokerscout je informaèní poker portál, který se snaží shromáždit všechny informace z domácího i zahranièního pokeru na jednom místì. Najdete zde seznam všech poker online heren na trhu s možností diskuse a jejich hodnocení. Hledáte informace o nejlepších poker hráèích jako jsou Daniel Negreanu, Gus Hansen nebo Martin Staszko? Pøeètìte si kompletní biografie vìtšiny známých èeských i zahranièních poker hráèù, jejich poker hry a výsledky, twitter, facebook úèty, videa a jiné zajímavosti. Pøeètìte si dále o úspìšných nebo krásných poker hráèkách. Dozvíte se o velkých poker turnajích u nás – ÈPT, Celebrity poker tour nebo rozvadovský GPT, a zároveò o mezinárodnì známých WSOP, WPT, EPT, Aussies a dalších. Pokerscout pro vás srovnal na jednom místì také poker software, pomoci kterého mùžete zlepšit vaši poker hru pomoci, najdete zde kompletní recenzi Holdem Manager 2. Pokud by vám to stále nestaèilo, tak na pokerscout.cz najdete také seznam poker knih, videí, vzdìlávacích programù, z kterých se mùžete vzdìlávat a zdokonalovat se. Pokerscout.cz je váš kompletní prùvodce svìtem online i live pokeru. Veškeré s pokerem související informace na jediném místì, pøehlednì, a s hodnocením pøímo od hráèù.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-showdown-logo-150

Po ètyøech letech fungování mìní Showdown Poker Club zásadním zpùsobem svùj vìrnostní systém. "Vìrnostní freerolly má každý a pøipadá nám, že jsou už tak trochu pøežitkem. Proto pøicházíme na živou pokerovou scénu s nìèím novým a atraktivním. V novém vìrnostním systému budeme každý mìsíc hráèùm dávat peníze na ruku až do výše deseti tisíc." pøedstavuje spuštìní novinky nazvané Status Bonus manažer Showdownu Jakub "Frankie" Stejskal a pokraèuje dále. "V novém systému Status Bonus bude na rozdíl od klasických freerollu odmìnìn každý hráè. Odmìna tedy nebude záležet na štìstí a na tom jak se daøí v jednom finálním turnaji, ale vše bude pouze na hráèi samotném a jeho vìrnosti."

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Vytvoøilo Anawe