Poker videa

ep-pokerarena-logo-150

Na PokerArena.cz najdete velké množství výukových videí pro zaèáteèníky i pokroèilejší hráèe.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-pokerman-logo-150

Zajímavá videa vèetnì pøekladu najdete na Pokerman.cz. Rozhovory s èeskými hráèi.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-cpt-logo-150

Užiteèná videa z posledních 12 mìsícù Èeské pokerové tour, vhodná pøedevším pro studium. S hráèi se mùžete utkat v Card Casinu už pøi kvalifikacích, pøípadnì v dalších turnajích.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

WSOP 2011

5.2.2013WSOP

World Series of Poker 2011 - sezóna, ve které se Martin Staszko umístil na druhém místì. Videa z WSOP jsou prospìšná pro studium, pøestože se v porovnání s Èeskou pokerovou tour styl hry mírnì odlišuje. WSOP 2012 na YouTube.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-micros-tshirt-150

10.2.2013The Micros

Tøináct dílù animovaného seriálu The Micros najdete na Youtube, úvodní melodii zde a ke stažení zde.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Vytvoøilo Anawe