Poker profesionálnì

Tynan

Uvažujete-li o pokeru jako zdroji (pøi)výdìlku, na Tynan.com se mùžete inspirovat pøíspìvkem How To Become a Profitable Mid-Stakes Poker Player. Pøestože se za dobu od jeho napsání hra stala vzhledem k vývoji hráèské základny tìžší, je to jeden z nejoblíbenìjších èlánkù už tak oblíbeného blogu o nezávislém životním stylu. Tynan hraje už jen pøíležitostnì, vydìlává pokerem pøes 40$ na hodinu, hlavnì v živé høe, aniž by se považoval za výraznì nadprùmìrného hráèe.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Tynan - jak se stát profesionálem

Tynan jako pokerový poloprofesionál dále popisuje cestu, jakou se vydat, aby se vaše hra stala zdrojem výdìlku. Rozbor není nijak složitý, obsahuje základní propoèty pro bankroll, základní literaturu a doporuèení pro živou hru. V èeských podmínkách je živá cash game tìžší, než s jakou se setkal Tynan, profit zøejmì pøijde o nìco pozdìji...

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Tynan - proè je vám škola na nic

Filosofie za Tynanovým životním pøístupem a jeho oblibou pokeru jako zdroje pøivýdìlku je shrnutá v èlánku Podfukáøovo MBA. Vysvìtluje, proè vás škola nepøipraví na život a stanete se zajatcem pracovní doby na místì, kde si nepøejete být. Pokeroví hráèi, kteøí zanechali studia, by tento názor rozhodnì podpoøili.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Vytvoøilo Anawe