Poker herní kombinace a poker pravidla

ep-wsop_chips_150

Jednotlivými sázkovými koly v pokerové variantì Texas Holdem a hlavními situacemi vás provede ètivý èlánek na Pokerman.cz. Mít pøehled o prùbìhu hry je podstatné pøedevším pro živý poker.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-royal-flush-150

Pøehledné srovnání výherních pokerových kombinací najdete na Poker24.cz. Pøestože online software vás informuje o nejlepší kombinaci, v živém pokeru je tøeba mít pøehled pøi showdownu i v døívìjších fázích hry.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-starting-hands-150

Na které karty se v pokeru vyplatí sázet a které rovnou zahodit? Využijte pøehlednou tabulku startovních kombinací v Texas Holdem. Praxe mùže závislá také na individuálním stylu hry i hráèích na konkrétním stole.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-slovnik-150

Pøi ètení èlánkù a rozsáhlejších textù s pokerovou tématikou se neobejdete bez slovníku ani v pokroèilejších fázích studia hry.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Vytvoøilo Anawe