Poker online zdarma

ep-poker-headsup-150

Zadarmo mùžete zaèít s pokerem na Hry.cz a získat základní dovednosti ve høe proti jednomu protivníkovi (heads-up). Žebøíèek výsledkù jednotlivých hráèù vám umožní získat zpìtnou vazbu o vašich schopnostech.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-poker-for-chips-150

Se zanedbatelnou investicí se mùžete zaøadit mezi trochu zkušenìjší hráèe ve høe na plném pokerovém stole na Hry.cz. Budete-li mít po získání dalších zkušenostímít výraznì nadprùmìrné výsledky, uvažujte o pokeru o reálné peníze.

Detail DISKUTOVAT (2 pøíspìvkù)

ep-online-herna-150

Všechny online pokerové herny nabízí možnost hry o hrací žetony - to je varianta, kterou neporušujete platnou èeskou legislativu. Vklad finanèních prostøedkù a hra o skuteèné peníze je v souèasnosti v rozporu se zákonem s výjimkou herny Synot. Více najdete v této sekci.

Detail DISKUTOVAT (1 pøíspìvkù)

Vytvoøilo Anawe