Hrajte poker v kasínu

Showdown Václavské námìstí

Showdown Václavské námìstí

Kvalitní poker klub pod licencí casina na Václavském námìstí nabízí zajímavé turnaje s dobrou garancí, cashgame 10/20 je témìø nonstop. Parkování je zdarma v garážích u Opery, klimatizace v letních mìsících nezvládá. Vedení klubu je profesionální, floormani trochu pøísní, atmosféra pøíjemná, hra na úrovni.

Jak se do Showdownu dostanete

Klub má optimální umístìní na horním konci Václavského námìstí pøímo u vchodu do metra. Pokud pøijíždíte autem, parkování pro hráèe je zdarma v garážích Slovan u Opery (lístek z parkovacího automatu si nechte potvrdit od floormana pøed odchodem z klubu). Poker room se nachází v suterénu, vzadu pod schody najdete kasu.

ep-showdown-500

 

Registrace, èlenství

Zaregistrujte se jako èlen klubu na stránkách nebo na kase, po nalogování se budete moci pøihlašovat do turnajù pro získání startchip bonusu a sledovat statistiku svých umístìní. Mùžete uvést své plné jméno anebo jen pøezdívku, pokud budete chtít papírovou èlenskou kartièku, je k dispozici na kase. Klub má dobrý vìrnostní systém s výplatou na ruku, vyšší rake na cashgame.

ep-showdown-logo-130

 

Co mùžete od klubu oèekávat

V zajímavé nabídce turnajù se solidní garancí se setkátes hráèi na prùmìrné a nadprùmìrné úrovni. Díky struktuøe turnajù a jejich zaèátku v 19:00 odejdete se svou výhrou v rozumném èase, cash game bìží až do dopoledních hodin a nìkdy také v prùbìhu celého dne. Pozdní registrace do turnajù je možná do konce první pøestávky, bìhem které jsou pro hráèe k dispozici saláty a bagety, každý den, nápoje jsou placené, i na cash game.

 

Jak to v Showdownu vypadá? 

Pøíspìvek do diskuze
:
:
: *Vyplòte tento kód: 365 (slouží k ochranì proti komentáøovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovìdnost za pøíspìvky diskutujících a nevyjadøují názory provozovatele.
Vytvoøilo Anawe