Hrajte poker v kasínu

Showdown Václavské námìstí

Kvalitní poker klub pod licencí casina na Václavském námìstí nabízí zajímavé turnaje s dobrou garancí, cashgame 10/20 je témìø nonstop. Parkování je zdarma v garážích u Opery, klimatizace v letních mìsících nezvládá. Vedení klubu je profesionální, floormani trochu pøísní, atmosféra pøíjemná, hra na úrovni.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-rebuystars-logo-150

Velké casino na Praze 5, s možností úèasti v odpoledních turbo turnajích od 16:00, zajímavé garance ve veèerních turnajích. Není zakouøeno, parkování na pøilehlém parkovišti zdarma.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-kajot-logo-150

6.10.2013Kajot Praha

Pokerový klub, umístìný v nákupním centru Harfa, nabízí dennì od 20:00 turnaje pod dobrým managementem a s mírnì podprùmìrnou úrovní hráèù. Parkování je možné i po zavíracích hodinách v podzemním parkovišti.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Showdown Praha Háje

Dobøe vedený klub s dobrými buy-iny a úrovní hráèù mezi Kajotem a Showdownem na Václavském námìstí, jen v týdnu se nìkdy nesejdou hráèi. Cashgame 5/10 až 10/20 se slabým odvìtráním cigaretového kouøe.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-win-logo-150

18.7.2015WIN Praha

Sportovní areál, specializující se na cash game 50/100 - informace o aktuálních akcích najdete na www.pokerlife.cz

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-ambik-150

Casino s dobøe obsazenou cashgame 10/20 na tøech stolech a 25/50 ve veèerních hodinách, slušné procento hráèù jsou turisté, odpoledne spíše regové. Nealko zdarma, dobrá klimatizace.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-roma-logo-150

Dobøe vedený klub s turnaji od 20:00 nìkolikrát za týden, pomìrnì dobrou úrovní hráèù a cashgame 25/25. Slušné odvìtrání.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Synot Èeská Lípa

Herna / casino na sídlišti Špièák nabízí turnaje dvakrát za týden, po turnaji a každé pondìlí cashgame 10/20. Hráèská základna je spíš regionální, dealeøi by ovšem nemìli umožnit vybírat si karty (hráè odmítl zelenou šestku a nechal dealera znovu rozdat). V první pøestávce studené obèerstvení, parkování pøímo pøed hernou (nutno projet zákazem vjezdu z Bardìjovské ulice). Prostor trpí nedostateèným odtahem cigaretového kouøe.

Update èerven 2015: V pátek 3 zájemci o hru, zbyteèná cesta.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-bluff-foto-150

12.8.2013Bluff Žilina

Pokerový klub, který doporuèujeme navštívit, budete-li mít cestu do Žiliny. Zajímavé turnaje a bonusy, slušná hráèská základna, kvalitní management, dobøe vyøešená místa pro kuøáky. Turnaje se nyní konají jen nìkolikrát mìsíènì.

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-zivahra-150

Jak poznáme hráèe, který pøišel na svùj první živý turnaj:

  • zeptá se na pozici u stolu
  • má tendenci pøedbíhat v poøadí
  • neoznámí zvýšení sázky pøi využití jen jednoho žetonu, je tak uznáno jen dorovnání
  • neúmyslný string bet, nepoloží žetony najednou, ale postupnì

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

ep-zeton-150

Nejobvyklejší pravidla dokupování žetonù:

  • rebuy - prohrajete-li vše, do konce první pøestávky nebo urèeného levelu mùžete znovu zakoupit pùvodní poèet žetonù, èasto i po více prohrách. Je možné zaplatit i double re-buy, kdy za dvojnásobnou èástku získáte dvojnásobný poèet žetonù
  • re-entry - prohrajete-li, ve stejném termínu mùžete znovu zakoupit pùvodní poèet žetonù, pouze jednou a jste obvykle usazeni k jinému stolu
  • add-on - na konci urèeného levelu, obvykle pøed první pøestávkou, je možné dokoupit dodateèné žetony

Detail DISKUTOVAT (0 pøíspìvkù)

Vytvoøilo Anawe