Easy-Poker

Tynan - jak být profitabilní v pokeru

Tynan

Uvažujete-li o pokeru jako zdroji (pøi)výdìlku, na Tynan.com se mùžete inspirovat pøíspìvkem How To Become a Profitable Mid-Stakes Poker Player. Pøestože se za dobu od jeho napsání hra stala vzhledem k vývoji hráèské základny tìžší, je to jeden z nejoblíbenìjších èlánkù už tak oblíbeného blogu o nezávislém životním stylu. Tynan hraje už jen pøíležitostnì, vydìlává pokerem pøes 40$ na hodinu, hlavnì v živé høe, aniž by se považoval za výraznì nadprùmìrného hráèe.

Pøíspìvek do diskuze
:
:
: *Vyplòte tento kód: 365 (slouží k ochranì proti komentáøovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovìdnost za pøíspìvky diskutujících a nevyjadøují názory provozovatele.
Vytvoøilo Anawe