Easy-Poker

Rebuy Stars (døíve Concord) Praha

ep-rebuystars-logo-150

Velké casino na Praze 5, s možností úèasti v odpoledních turbo turnajích od 16:00, zajímavé garance ve veèerních turnajích. Není zakouøeno, parkování na pøilehlém parkovišti zdarma.

Jak se do Rebuy Stars dostanete

Casino je v horním patøe nákupního støediska na metru B, stanici Luka (u východu z metra se vydejte vlevo, nahoru po schodech a okolo VLT vpravo do foyeru). Na stejné místo se mùžete dostat prostøednictvím eskalátoru z nákupního støediska. Pokud jedete autem, odboète ještì pøed støediskem doprava (bude vás informovat malá cedule) a zaparkujte na placeném parkovišti, do casina pøímo z parkovištì jede levý výtah. Parkovací lístek si nechte pøed odchodem z casina vymìnit u informaèní tabule vedle vchodu za jiný, který vás z parkovištì zdarma propustí.

 

Registrace, èlenství

Pøi první návštìvì se vlevo od vchodu u šatny prokažte OP a nechte se vyfotit, dostanete plastovou kartu pro další návštìvy, zde budete pípat pøi dalších návštìvách. O nìkolik metrù dále smìrem do casina se u floormana pøihlašte na turnaj, dostanete-li zpátky peníze ve formì chipù, vymìòte je u baru v pokladnì na hotovost. Zeptejte se na vìrnostní program.

 

Co mùžete od casina oèekávat

Management je profesionální, turnaje mají nadprùmìrné garance, kvalita hráèù velmi dobrá, v bìžných turnajích je jich mezi 40 - 60, ve vìtších bìžnì pøes 100. Pro kuøáky jsou vyhrazena místa stranou, nìkteré nápoje jsou placené, obèerstvení není.

 

Jak to v Rebuy Stars vypadá?

 

ep-rebuystars-600

 

 

Pøíspìvek do diskuze
:
:
: *Vyplòte tento kód: 365 (slouží k ochranì proti komentáøovému spamu)
Všechny položky jou povinné

Provozovatel nenese odpovìdnost za pøíspìvky diskutujících a nevyjadøují názory provozovatele.
Vytvoøilo Anawe